Házirend
Oxygen Wellness Naphegy
Az Oxygen Wellness Naphegy Házirendje

 

Az Oxygen Wellness Központ üzemeltetője:

Oxygen Naphegy Kft.
(Székhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 67.)

A Házirend célja, hogy meghatározza az Oxygen Wellness Központban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azon alapvető szabályokat, amelyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Továbbá előírja az Oxygen Wellness Központ rendeltetésszerű használatára, állapotának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok

Az Oxygen Wellness Központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható! Az Oxygen Wellness Központ használója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
Az Oxygen Wellness Központ területén TILOS:

 • a dohányzás
 • alkohol fogyasztása (kivéve Locavore Étterem és Panoráma Terasz);
 • az olyan tevékenység, amely az Oxygen Wellness Központ szolgáltatási tevékenységein kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat (kivételt képeznek a vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás kutyák) bevitele;
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

Az Oxygen Wellness Központ egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

Az Oxygen Wellness Központ sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitva tartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha a jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

Az Oxygen Wellness Központban szülői felügyelet nélkül 14 év alatti gyermek nem tartózkodhat, kivéve ez alól a Játszóház területe.

Az Oxygen Wellness szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek nem veheti igénybe, kivéve 12 éves kor alatt a Játszóház szolgáltatást az ott megadott szabályok szerint, valamint a 6 év feletti személyi edzővel gyermektorna foglalkozásokon résztvevő gyermekeket, az ott megadott szabályok szerint. 14 éves kor alatti gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat az Oxygen Wellness Naphegy wellness részlegén a számukra biztosított időpontokban, hétfőtől vasárnapig 8.00 és 12.00 óra között. Kivételt képez ez alól a 6 év felett személyi edzővel úszásoktatásra járó gyermek.

A Fitnesz/Cardio részleg használatának, valamint a csoportos és az Indoor Cycling órákon, illetve a korcsolyaoktatáson való részvételnek 14-18 éves kor között, a recepción leadott szülői felelősségvállalási nyilatkozat, valamint a vezető edző engedélye a feltétele. 14-18 éves korúak számára a Fitnesz/Cardio részleg kizárólag személyi edző felügyelete mellett vehető igénybe, a csoportos vagy Indoor Cycling órán való részvételi szándékot, az óra előtt a vezető edzővel és a csoportos óraadóval szükséges egyeztetni. Az Indoor Cycling órán való részvétel 150 cm-es testmagasság felett lehetséges.

Az Oxygen Wellness Központ nyitva tartási rendje:

H-P: Sz V
Sporttér: 6:00-22:15 8:00-19:45 8:00-19:45
Wellness: 6:00-22:15 8:00-19:45 8:00-19:45
Játszóház: 8:00-13:30
15:30-19:00
8:00-14:00 8:00-14:00
Mélygarázs 6:00-24:00 8:00-24:00 8:00-23:00
Fitnesz és wellness büfé 6:00-22:00 8:00-19:30 8:00-19:30
Jégpálya (szezonálisan) 10:00-20:00 10:00-18:00

Az Oxygen Wellness központ szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

Az Oxygen Wellness központ területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetőek el:

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben az Oxygen Wellness Központ területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Az üzemeltető az Oxygen Wellness Központ sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Az üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének megvizsgálása érdekében a központba látogató vendég személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából elkérni.

Az Oxygen Wellness Központ zavartalan működése érdekében az üzemeltető észrevételezési jogosultsága az Oxygen Wellness Központ egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában véve az Oxygen Wellness Központ rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködnie. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása és a kulturált viselkedés.

Az Oxygen Wellness Központ üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért és az öltözőszekrényekben, csomagmegőrzőben hagyott tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég az Oxygen Wellness Központ recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Az Oxygen Wellness Központ üzemeltetője fenntartja a jogot, az általános vendégkör kizárásával – a komplexum egész vagy részterületein – zártkörű rendezvények lebonyolítására. Az éves rendelkezésre állás 98 %.

Az Oxygen Wellness Központ jelen Házirendje a szolgáltatásokat igénybevevő minden vendég számára szabadon, az Oxygen Wellness Központ recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

Az Oxygen Wellness Központ teljes fitnesz területén váltócipő (zárt sportcipő) használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

A wellness részlegben papucs és fürdőruha használata kötelező.

Recepció (földszint)

Az Oxygen Wellness Központ sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja az Oxygen Wellness Központ Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is!

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (2 db törölköző, tusfürdő, stb).

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs (óra), törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A vendég az ügyfélegyenlegre vásárolt termékek ellenértékét, köteles kilépéskor kiegyenlíteni. Vendégnek lehetősége van továbbá az ügyfélegyenlegre korlátlan összeget feltölteni – ez megkönnyíti és felgyorsítja az ügyintézést. Azt a vendéget nem áll módunkban beléptetni, aki tartozással rendelkezik (ügyfélegyenlege negatív) – tekintet nélkül a tartozás nagyságára.

A szolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel!

A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt, kérjük, jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)!

Távozáskor a használt törülközőket a recepció melletti gyűjtőládába kell elhelyezni.

Öltöző

Az öltöző- és zuhanytérben valamint a medencetérben, illetve a szaunák előtérben papucs használata kötelező.

A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található csomagmegőrzőben tudják elhelyezni.

A 3 db vállfa a szekrény tartozéka.

Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni tilos!

Wellness részleg – medencetér, szauna előtér és szaunák

A wellness területén fokozott a csúszásveszély, fürdőpapucs használata javasolt. A szaunákat, gőzkabinokat, infrakabinokat, úszómedencét, merülő medencét és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, kizárólag saját felelősségre lehet igénybe venni.

A wellness szolgáltatások használata megtagadható a fertőző és lázas betegségben szenvedők, ittas és kábítószer vagy bódító hatás gyógyszer befolyása alatt állók, 14 év alatti személyek.
A szaunát kizárólag megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet. A wellness részleg egész területén a szauna lepedők használata kötelező, amelynek helyes használatát a szaunamesterek ellenőrzik.

A szaunában az illóolaj adagolása automatikus, illetve a szaunamesterek végzik. Egészségügyi okokból a szaunában, a gőzfürdőbe papucsot, sportcipőt, egyéb lábbelit (gőzfürdőbe papucshasználat megengedett), újságot, könyvet, műanyagpalackot, test- és szépségápoláshoz kapcsolódó tárgyakat, kozmetikumot, valamint saját illatanyagot és egyéb a tűzvédelmi előírásoknak nem megfelelő vegyszert, bárminemű élelmiszert és elektronikai szórakoztató eszközt bevinni szigorúan tilos!

A szauna padokra papucsban tilos fellépni!

Az úszó- vagy pezsgőmedence igénybevétele előtt zuhanyozni kötelező!

 

Fitnesz terem (1. emelet)

A fitnesz terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Az Oxygen Wellness Központ területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetbe, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

Az egyes eszközök igénybe vétele során, a törölköző használata kötelező.

Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

Az edzőgépek kizárólag a recepción kapott törülközővel használhatók!

 

Aerobik terem (1. emelet), Indoor Cycling terem (földszint)

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek! A vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámok:

Aerobik: 20 fő, Funkcionális terem: 9 fő, Hot Iron: 8 fő.

Az Indoor Cycling 17+1 edző és más speciális órákra előre be kell jelentkezni a recepción! Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják. Ha az előzetes foglalással rendelkező vendég nem jelenik meg az órán, az óra díját abban az esetben is ki kell fizetnie!

Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Az Oxygen Wellness Központ területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély, illetve más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az óráról kizárni.
Az edzőgépek kizárólag a recepción kapott törülközővel használhatók!

 

Jégpálya

 1. Jelen Házirend előírásait a jégpályát igénybe vevő személyek – a használat jogcímétől függetlenül – kötelesek tiszteletben tartani. A Házirend hatálya a törzsvásárlói közönségen kívül az egyéb igénybe vevőkre (oktatási-nevelési intézmények csoportjai, osztályai, stb.) is kiterjed, és a rendes nyitvatartási időn kívül is irányadó.
 2. A jégpálya szombaton és 10.00-20.00 vasárnap 10.00-18.00 óráig tart nyitva! A nyitvatartási idő változtatásának jogát fenntartjuk.
 3. A jégre cipőben, cigarettával, papírzacskóval, műanyagpohárral, csillagszóróval, petárdával, bármilyen csomaggal (hátizsákkal), bottal vagy egyéb balesetveszélyes tárggyal rámenni szigorúan tilos!
 4. A kijelölt menetiránnyal szemben korcsolyázni, a jégpályán tömörülni, a folyamatos korcsolyázást, haladást akadályozni tilos! A jégpályán a haladási irány: az óramutató járásával ellentétes irány.
 5. Az elkerített részeken (oktatás, tánckör, gyermekek részére, stb.) csak az oda beosztottak és az arra illetékesek tartózkodhatnak!
 6. A jégpályán üzletszerű korcsolya oktatást csak az Oxygen Naphegy Kft-vel szerződésben álló oktatók folytathatnak!
 7. A jégpálya területén bekövetkezett balesetekért felelősséget vállalni nem áll módunkban, a jégpályán mindenki saját felelősségére tartózkodhat! A szülő vállal felelősséget, a 18. életévét be nem töltött gyermeke után. 6 éves kor alatt a bukósisak használata kötelező.
 8. Alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személy a jégpálya területén nem tartózkodhat.
 9. A jégpálya nyitásáig a jégfelületre rámenni tilos, záróra után pedig mindenki köteles elhagyni a jégpálya területét. A jégfelületet a zárási időpont előtt 10 perccel el kell hagyni.
 10. A közönségjég idején tilos csoportos játékokat (hoki, labdajátékok, stb.) játszani és gyorskorcsolyában korcsolyázni!
 11. A jégpálya teljes személyzete a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a jégpálya egész területén. A jégpálya területén mindennemű szándékos rongálás anyagi felelősségre vonással jár.
 12. A jégpályát elhagyni csak melegedőn keresztül lehet.
 13. Lázas, fertőző betegek – a többi vendég érdekében – a jégpályát nem használhatják!
 14. A jégpályára utcai cipővel belépni tilos, kesztyű használata kötelező!
 15. A jég karbantartása alatt a pályán tartózkodni tilos!
 16. A jégpályára váltott jegy csak a jégpálya használatára jogosít.
 17. A jégpályán és környéken szigorúan tilos a dohányzás!
 18. A Házirendben foglalt szabályok megsértése a jégpályáról való kitiltást vonhatja maga után.

A pályát építette és üzemelteti: Oxygen Naphegy Kft.

A Házirendben foglalt szabályok megsértése a jégpályáról való kitiltást vonhatja maga után!

Oxygen Naphegy Parkolóház Parkolási Szabályzata

A jelen Parkolási Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) területi hatálya kiterjed a Budapest I. ker. Naphegy u. 67. szám alatt található Oxygen parkolóházra, mélygarázsra (a továbbiakban: „Parkoló”), míg a személyi hatálya kiterjed a Parkolót járművük időszakos tárolására igénybe vevő személyekre, illetve a Parkoló területén bármely egyéb célból tartózkodó személyekre. Az Oxygen Naphegy Kft. (a továbbiakban: „Üzemeltető”) fenntartja a jogot a Szabályzat megváltoztatására.

Fogalom meghatározások

–   parkoló: A Szabályzat területi hatálya alá tartozó területek összessége, ahol a vendégek, az igénybevevők járműveiket tárolhatják.

–   vendég: Azon természetes és jogi személyek köre, akik a Parkolóba való behajtással rövid távú, illetve az Üzemeltetővel meghatározott időtartamú szerződést kötött járművének a Parkoló területén történő tárolására.

–   parkolási szerződés: Olyan kétoldalú megállapodás, amely az Üzemeltető és a vendég között jön létre, a Parkolóban történő járműelhelyezés feltételeinek szabályozására, és a vendég a Parkolóba történő behajtással a mindenkor hatályos parkolási szabályzatot ráutaló magatartással elfogadja, és a felek között a szerződés létrejön.

 

A PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Parkolóba történő behajtás a bejáratoknál elhelyezett utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok betartásának figyelembe vételével történhet meg.

A Parkolóba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell kérni. A parkolójegy átvételekor a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé a Parkolóba való behajtás.

A vendég tudomásul veszi, hogy a Parkoló használata a mindenkor hatályos parkolási díj megfizetése mellett lehetséges.

A vendég tudomásul veszi, hogy a behajtás után jogosult a járművét a Parkolóban a szabad helyre leállítani.

A Parkoló területén álló és haladó gépjárművekben, illetve annak tartalmában harmadik személy által okozott károkért, veszteségekért, a gépjárműben elhelyezett tárgyakért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, azt kizárja.

A járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet foglalják el. Mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet csak az arra jogosultak vehetik igénybe. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jogosultság ellenőrzésére. Az a vendég, aki jogosultságát igazolni nem tudja, illetve annak hiányában veszi igénybe a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet, azzal az Üzemeltető jogosult a parkolási szerződést azonnali hatállyal megszüntetni és számára a Parkoló használatát megtiltani.

A Parkoló automatikus rendszerben működik. A parkolási díjat a Parkoló elhagyása előtt az automatáknál kell kifizetni. A mindenkor érvényes parkolási díjakat a parkoló területén kifüggesztett táblák jelzik.

1 db fizetőautomata áll vendégeink rendelkezésére,  -1. szinten a garázsbejárattal szemben található.

A parkolójegyet és fizetési bizonylatot a kihajtásig kell megőrizni, ezzel tudja a vendég a parkolót elhagyni. Parkolójegy elvesztése esetén a mindenkori pótdíjat kell kifizetni. Úgyszintén pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után, ha a parkolójegy bármely módon oly mértékben sérült, rongálódott, hogy a belépési időpont nem állapítható meg egyértelműen. A hibás, sérült parkolójegyet a lépcsőlejárónál lévő üzletvezetői irodában, az üzletvezetőnél lehet rendezni, áfa-s számlát a földszinti recepción lehet kérni. A pótdíj összege napi 5000 Ft.

A fizető-automatáknál történő fizetés után 10 percen belül kell elhagyni a Parkolót.

A Parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban.

A parkolóház nyitva tartása:      H-P: 6:00 – 22:30, Sz-V: 8:00 – 20:00

A Parkoló férőhelyeinek száma: 140.

Tilos a Parkolóban:

–   a KRESZ szabályainak megszegése,

–   a Parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása,

–   dohányzás vagy nyílt láng használata,

–   olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog,

–   gázüzemű jármű behajtása, leállítása,

–   bármilyen típusú tűzveszélyes anyag Parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű gyári üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot,

–   járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen vészkijáratok, ki- és bejáratok, liftek előtti területeken,

–   a leállított járműveken bármilyen szerviz munkákat végezni,

–   rendszám nélküli járművet leállítani, vagy olyan járművet, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg,

–   szórólapot terjeszteni, illetve bármilyen egyéb kereskedelmi tevékenységet végezni.

A maximális sebesség a Parkoló egész területén 5 km/óra. Gyalogosközlekedés a rámpákon és sorompók alatt TILOS.

A Parkoló bejáratai magasság jelzővel vannak ellátva, a maximális magasság 180 cm, a -1. szinten, a közúti jelzőtáblákkal is jelzett részen a maximális magasság 160 cm az ott található gépészeti csövek miatt.

Az Üzemeltetővel szemben a jármű vezetője felelős mindazon kárért, amelyet az általa vezetett gépkocsival okozott! A Parkolóban történő károkozás minden esetben rendőri intézkedést von maga után, illetve jegyzőkönyv és baleseti bejelentő kerül kitöltésre az üzletvezetők által.

Amennyiben a vendég vagy a Parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a Parkoló üzemeltetési rendjét, megszegi a Szabályzatot, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az Üzemeltető jogosult őt kiutasítani a Parkolóból. Ha a kiutasítás eredménytelen, Üzemeltető megteszi a szükséges bejelentést az illetékes hatóságok irányába és intézkedik a Parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a Parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásról, nyilvános területre történő elszállíttatásról a szabálytalanságot előidéző vendég költségére.

A parkolást igénybe vevő köteles az általa más járműben, a Parkolóban található gépészeti elemekben vagy parkolás-technikai berendezésekben okozott kárért kártérítést fizetni az Üzemeltetőnek. Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell az Üzemeltető személyzetének.

Üzemeltető külön felhívja a vendégek figyelmét arra, hogy a Parkolóban egyes helyeken különböző gépészeti elemek (pl. csövek, klíma berendezések) állnak ki a fal síkjából, melyek azonban az adott parkolóhely használhatóságát nem befolyásolják. Ezeket a gépészeti elemeket Üzemeltető a lehetőségekhez képest feltűnő, figyelemfelkeltő jelzéssel látja el. Üzemeltető az ilyen gépészeti elemeknek történő esetleges ütközésből eredő károkért való felelősségét kizárja, amit a vendégek a Parkoló használatba vételével kifejezetten elfogadnak és tudomásul vesznek.

Üzemeltetőnek nem áll módjában a magánszemélyek viselkedésére befolyást gyakorolni. Üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, illetve bármilyen egyéb kárért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a Parkolóban.

Az Üzemeltető csak azokért a károkért felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő munkavállalói súlyos gondatlanságból vagy szándékosan okoztak. Minden felelősség az Üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére korlátozódik.

A Szabályzatban, illetve a parkolási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. Az Üzemeltető, illetve a vendég között a Szabályzattal, vagy a parkolási szerződéssel összefüggő jogviták esetén kizárólag a Kisvárdai Járásbíróság, illetve hatáskörtől függően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Törvényszék az illetékes.

A szabálytalan (így különösen a felfestéssel kijelölt parkolóhelyen túlnyúló) parkolásról fényképes dokumentáció készül, és 5000 Ft összegű pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után, amelyet – utólagos értesítés mellett – a Vendég egyenlegére terhelünk.

A parkoló területére TILOS a gázüzemű gépjárművekkel a behajtás!

Az Oxygen Wellness Központ területén parkoló személygépkocsikért anyagi felelősséget nem vállalunk!

A motorkerékpároknak és kerékpároknak külön tároló helyek állnak rendelkezésre.

Fontos!! A Naphegy utca épület előtti részén a megállás és a parkolás TILOS!

Amennyiben a parkolóban nem talál szabad helyet, úgy a Czakó utcában, Lisznyai utcában, illetve a Czakó utcáról balra kanyarodva a Naphegy utca, Gellérthegy utca és a két utca találkozásánál lévő területen lehet megállni. 200 méteres körzetben biztosan találnak parkolóhelyet. Az első kerület ezen részén 18 óráig díjköteles a parkolás.

 

Egyéb

Munkatársaink az öltözőszekrényeket, a zárást követően kiürítik, a szekrényben felejtett értékeket a recepción leadják! Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyaik után.

Az igénybevett szolgáltatás lezárása – minden esetben a recepción – személyesen történő kiléptetés menetét követően valósul meg.

Ennek értelmében, az alábbiakat kérjük Önöktől:

Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott eszközöket (törölközők, öltőző kulcs, Polar óra) hiánytalanul, személyesen adják át recepciós munkatársainknak. Kollégáink ezt követően ellenőrzik az ügyfélegyenleget, és kiléptetik az ügyfelet a rendszerünkből.

Távozás előtt, a kiléptetés folyamán szíveskedjenek kiegyenlíteni a belépéskor biztosított hitelkeretet.

Amennyiben nem használta az általunk biztosított hitelkeretet, úgy a kulcsot (órát) a recepciós pult mellett található “kulcsledobóba” kérjük bedobni, ezt követően a kijárati villán keresztül tudnak távozni a központból.

Amennyiben a vendég villa használata nélkül hagyja el az épületet, ezzel hozzájárul, hogy a kiléptetés menete a személyes jelenléte nélkül történjen meg, és tudomásul veszi, hogy a pénzártól való távozást követően, az utólagos reklamáció jogával nem élhet.

Az ügyfélbelépéskor biztosított hitelkeret, a szolgáltató döntése alapján, visszavonható.

Az elveszített, kilépéskor le nem adott öltözőkulcsokért (órákért), 5.000 Ft pótdíjat számítunk fel.

A játszóház működését külön házirend szabályozza, melyet a  játszóházban tekinthet meg.

Wellness House Rules

1. Children aged 6–14 may use the swimming pool, the jacuzzi, the aromatherapy cabin, and the salt cabin of the wellness facility from 8:00 to 12:00 from Monday to Sunday and only with parental supervision. Children above 6 years of age attending a swimming course with a personal trainer are exempt from the above. Children aged 6–14 may not use the sauna services of the wellness facility. Children aged 14–18 may use the wellness facility only with parental supervision.

2. Entrance wrist watches must be worn at all times in all areas of the wellness facility.
3. Guests enjoy the wellness services at their own risk and liability. We do not take responsibility for any accidents. Services may be used only according to their intended purpose. Please do not disturb the relaxation of fellow guests.
4. The use of the sauna is not recommended in case of cardiovascular and respiratory conditions, cancer, incontinence, acute inflammation, tuberculosis, thrombosis, varicose veins, infectious diseases, contagious skin diseases, hyperthyroidism, epilepsy, cardiac arrhythmia, fever, untreated hypertension, fatigue, and pregnancy.
5. The wellness services may not be used by persons with fever, infectious diseases, or open wounds, or under the influence of alcohol, drugs, or narcotic medication.
6. It is prohibited to eat, throw balls, make noise, spill, jump, use inflatable air beds in the pools, or disturb other guests in any way in the entire wellness facility.
7. Jumping into the pools is dangerous and strictly prohibited.

8. Proper swimsuits must be worn in the pools. Swimming caps are highly recommended in the swimming pool.

9. Guests must have a shower before using the pools.
10. Swimsuits must be worn in the saunas, steam baths, infra cabins and the salt cabin, except for the non-textile facilities.
11. It is prohibited to enter the wellness area in street shoes. Please use the shoe covers available at the entrance. Flip-flops are recommended footwear around the pools in order to avoid slipping. Flip-flops must be left outside the sauna.

12. Use of sauna sheets is mandatory in the saunas, steam cabins, infra cabins, and the salt cabin. Use the sheet to cover the entire surface of the sauna bench in contact with your body, even under your feet.

13. Snack bar items may be purchased from the sauna master. The price will be charged to your account.

14. Eating or having a “picnic” is prohibited in the entire wellness facility.

15. Used sauna sheets and towels must be dropped in the collection boxes located within the wellness facility or in the container next to the sauna master’s desk. It is prohibited to take towels and sauna sheets out of the facility.

16. Keep an appropriate distance from fellow guests in the sauna. As you choose your spot in the sauna, make sure not to sweat on fellow guests.

17. Avoid noisy behaviour. Loud speech and noisy behaviour are inappropriate and may disturb fellow guests. Respect fellow guests wishing to relax.

18. In the sauna, it is PROHIBITED:

– to take your own aromatic oil or other materials inside
– to use shaving, depilatory or other body and beauty care objects or items
– to eat, smoke, or consume alcohol
– to take any hazardous tools, glasses, inflammable materials, and alcoholic beverages inside (e.g. razor, scissors)
– to engage in any kind of activity that is outside the scope of wellness, illegal, or in breach of public morals.

19. Guests are advised not to take newspapers, printed material, books, or plastic bottles inside the sauna. It is prohibited to wear jewellery in the sauna.

20. We do not take any responsibility for the valuables of our guests. You are kindly asked to leave your valuables in the lockers located in the lobby. Please submit found items to the wellness reception.

21. The guests of the wellness facility must leave the area in due time, in consideration of the closing time.
The opening hours of the wellness facility:
Monday to Friday: 06:00–22:15
Saturdays and Sundays: 08:00–19:45

22. First aid shall be provided by the lifeguard, or a person designated by the manager, or the staff of the medical centre located in the building. A report shall be drawn up of any such incident. The injured person or his/her companion as well as the person providing care shall certify with their signatures that care has been provided, adding any relevant comments.

23. Persons damaging the equipment or furniture of the Centre voluntarily or due to careless behaviour shall bear the costs of repair or replacement.

24. Guests disregarding these house rules and general norms of behaviour will be warned by the lifeguards. If their warning has no effect, the lifeguards will ask these guests to leave. The sauna masters are entitled to reprimand guests violating the house rules, public order or public morals and ask them to leave if necessary. In cases beyond their scope of authority, the wellness facility staff are entitled to call their superiors, the security staff, the police or other authorities, and all those concerned must comply with the orders of the latter. Guests violating the house rules and thus expelled from the facility are not entitled to make any claims against the operator.

25. Guests using the services of the wellness facility accept the stipulations of these HOUSE RULES, consider themselves to be bound by them and shall be solely liable for learning about them and understanding them. Within the wellness facility, all guests are obliged to respect the house rules and maintain order and cleanliness. Respect for fellow guests and decent behaviour is a basic requirement.

Budapest, 2017. július hónap
Oxygen Wellness Központ
Oxygen Naphegy Kft., mint üzemeltető