Kártyaszabályzat
Oxygen Wellness NaphegyKÁRTYASZABÁLYZAT
Törzsvásárlói Kártya Rendszer Szabályzat

1. Üzemeltető

Az Oxygen Wellness Naphegy Törzsvásárlói Kártya Rendszerben (a továbbiakban Kártyarendszer) való részvétel feltételeit, a Kártyarendszer szerves részét képező Törzsvásárlói kártya (a továbbiakban Törzsvásárlói Kártya) kiváltásának feltételeit, beváltásának feltételeit a www.oxygenwellness.hu weboldal tulajdonosa az Oxygen Naphegy Kft. határozza meg.

Név: Oxygen Naphegy Kft.
Székhely: 1016 Budapest Naphegy utca 67.
Adószám: 25087972-2-41
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 199020
Weboldal: www.oxygenwellness.hu

A Kártyarendszer egy olyan rendszer, ahol a Kártyarendszerben résztvevők (a továbbiakban Vásárló) az Oxygen Wellness Naphegyen (a továbbiakban Oxygen) Oxygenben történt vásárlások során a Törzsvásárlói Kártya által azonosított Vásárló a szolgáltatástól függően azonnali %-os kedvezményt kaphatnak bizonyos szolgáltatások árából. Ezen felül a Törzsvásárlói Kártyával történő azonosítás melletti vásárlások alapot adhatnak különféle a Törzsvásárlói Kártya kibocsátója által indított nyereményjátékokban, akciókban, egyedi ajánlatokban.

A Vásárló köteles a Törzsvásárlói Kártyáját minden alkalommal az Oxygen Naphegy pénztáránál, recepciójánál bemutatni ahhoz, hogy a Törzsvásárlói Kártya kibocsátója által indított kedvezményre jogosult legyen.

2. Törzsvásárlói Kártya igénylése

A Kártya a megfelelő típusú bérlet (12 havi bérlet, 12 havi bérlet 14:00-ig, 12 havi I. kerületi bérlet) vásárlása után, az Oxygen által előre meghatározott szintet teljesítve (második éves bérlet után ezüst, harmadik éves bérlet után arany Kártyára jogosult lesz a Vendég abban az esetben, ha két bérletvásárlás között ((12 havi bérlet, 12 havi bérlet 14:00-ig, 12 havi I. kerületi bérlet)) nem telt el 60 nap. Az értékesítési vezető vagy a vezető tisztségviselők elbírálása alapján a Vásárló jogosult lesz a Törzsvásárlói Kártya kiváltására.

A Vásárló a Törzsvásárlói Kártyát az Oxygenben azonnal megkapja, azt átveheti VAGY a Kártya kiállítását követően azt az Oxygen Naphegy Kft. postai úton juttatja el a Vásárló részére a Regisztrációs lapon feltüntetett lakcímére.

A Kártya átvételével a Vásárló elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A személyes adatok kezeléséhez szükséges Regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával a Vásárló egyértelműen és önként hozzájárul ahhoz, hogy az Oxygen Naphegy Kft. az adatait kezelje mindaddig, amíg a Törzsvásárlói Rendszerben részt vesz.

A Törzsvásárlói Kártya az Oxygen Naphegy Kft. tulajdonát képezi, melynek értelmében a Vásárló nem jogosult annak értékesítésére vagy egyéb módon történő elidegenítésére.

A Törzsvásárlói Kártya nem fizetőeszköz, nem minősül hitelkártyának vagy fizetési eszköznek, kizárólag a tulajdonos azonosítására szolgál.

3. A Törzsvásárlói Kártya igénylésére jogosultak körének meghatározása

A Törzsvásárlói Kártyát kizárólag nagykorú természetes személyek igényelhetnek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok nem jogosultak a Törzsvásárlói Kártya igénylésére.

A Törzsvásárlói Kártyán megtalálható vonalkód minden Vásárlót külön azonosít.

A Törzsvásárlói Kártya névre szóló, kizárólag a Törzsvásárlói Kártyán szereplő személyt jogosítja kedvezményes vásárlásra. A Törzsvásárlói Kártyát csak annak tulajdonosa használhatja (tehát nem átruházható). A Vásárló jelenléte a Törzsvásárlói Kártya használata során szükséges, ezért az Oxygen dolgozója kérheti a Vásárló személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását.

A Vásárló felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a téves, hiányos adatok következményeiért saját maga felel.

Minden Vásárló kizárólag csak egy Törzsvásárlói Kártyát igényelhet, minden további Kártya igénylése az Oxygen Naphegy Kft. illetve az Oxygen részéről elutasításra kerül, ha a nyilvántartásban szereplő adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az adott Vásárló részére már Törzsvásárlói Kártya kiállításra került.

A Vásárló köteles a személyes adataiban (lakcím, elektronikus cím, vezetéknév (név), telefonszám) bekövetkező változását a lehető legrövidebb időn belül jelezni az Oxygen Naphegy Kft. felé.

A Törzsvásárlói Kártya kibocsátásának és a Vásárló rendelkezésére bocsátásának célja, hogy kedvezményekben részesítse a Törzsvásárlói Kártya jogosultját és biztosítsa a Kártyatulajdonos részére, hogy amikor az Oxygenben vásárol és bemutatja a Törzsvásárlói Kártyáját, az Oxygenben meghatározott áru vagy szolgáltatás kedvezményes áron történő megvásárlását vehesse igénybe.

A Törzsvásárlói Kártya az Oxygen Wellness Naphegy Központban használható fel.

A Törzsvásárlói Kártya által nyújtott kedvezmény nem vonható össze más akciókkal, vagy egyéb kedvezményekkel, kivételt képez ez alól az az eset, ha az adott Oxygen promóciós anyagában, akciós szabályzatában, vagy a www.oxygenwellness.hu weboldalon külön említésre kerül annak lehetősége.

A Vásárló kötelezi magát többek között – de nem kizárólagosan – arra, hogy:

• garantálja a Törzsvásárlói Rendszerhez csatlakozáskor feltüntetett adatainak pontosságát,

• biztosítja, hogy az Oxygen Naphegy Kft. felé kommunikált adatai, amelyek lehetővé teszik a Vásárlóval való kapcsolatfelvételt (postai cím, e-mail, stb.) biztonságosak, és kizárólag a Törzsvásárlói Kártya jogosultja használja őket,

• az Oxygen Naphegy Kft-t és az Oxygent felmenti a felelősség alól a Vásárló által a Törzsvásárlói Rendszer keretében megszerzett előnyök (úgymint egyéb kedvezmények) harmadik személy által történő engedély nélküli felhasználása esetén,

• tájékoztatja az Oxygen Naphegy Kft.-t vagy az Oxygent a Törzsvásárlói Kártyájának bármilyen nem engedélyezett használatáról, elvesztéséről.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Törzsvásárlói Kártya jogellenes használata – a Oxygen Naphegy Kft. – elbírálása alapján maga után vonhatja:

• a Törzsvásárlói Kártya letiltását,

• a Vásárló részére az Oxygen Naphegy és az Oxygen által jogosulatlanul (pl. harmadik személy részére kiállított Törzsvásárlói Kártya használatával juttatott kedvezmény) juttatott összegek Vásárló általi visszatérítését,

• a Vásárlóval szemben indított büntető- és polgári eljárásokat.

4. Elveszett, ellopott vagy megrongálódott Kártya pótlása, cseréje

Amennyiben a Vásárló Törzsvásárlói Kártyája elveszett vagy azt ellopták, a lehető leghamarabb köteles értesíteni az Oxygen Naphegy Kft.-t. A Törzsvásárlói Kártyát az Oxygen Naphegy ez esetben érvényteleníti, letiltja és helyette új Törzsvásárlói Kártya kerül kibocsátásra.

A Kártya pótlása, illetve cseréje az Oxygenben történik, ahol a Vásárló az új Törzsvásárlói Kártyát az ügyfélkapcsolati munkatárs vagy értékesítési vezető vagy cégvezető ellenőrzése után azonnal átveheti.

A Törzsvásárlói Kártya pótlása vagy cseréje csak pontosan megadott adatok esetén lehetséges.

A Törzsvásárlói Kártya pótlása, illetve cseréje díjmentes.

5. Szabálytalanul szerzett kártyák

Szabálytalanul szerzettnek minősül a Törzsvásárlói Kártya akkor, ha nem a megfelelő bérletvásárlás és ellenőrzés után jutottak hozzá, vagy bármilyen módon hamisították, megrongálták, illetve ha a Vásárló nem valós adatok alapján kéri annak elkészítését.

Amennyiben a Vásárló szabálytalanul szerzett Törzsvásárlói Kártyát szeretne használni, a Törzsvásárlói Kártya letiltásra kerül.

Az Oxygen dolgozója ilyen esetben jogosult azonnal bevonni azt a használni kívánt Törzsvásárlói Kártyát, amelynek elvesztését, más általi eltulajdonítását vagy meghibásodását előzetesen bejelentették. Az Oxygen dolgozója a Törzsvásárlói Kártyát használni szándékozó adatait jogosult feljegyezni.

6. Kedvezmények

A kedvezményeket az Oxygenben lehet megszerezni. A kedvezmény számításának és megszerzésének feltételei eltérhetnek, mint ahogy a kedvezmény fajtájának, mértékének nyújtása is.

Az így összegyűjtött pontok felhasználására háromféleképpen kerülhet sor:

1. bizonyos áruk vagy szolgáltatások kedvezményes megvásárlására jogosítják fel a Vásárlót vagy

2. A Törzsvásárlói Kártya tulajdonosa termékcsoportonként, szolgáltatásonként bizonyos %-os azonnali kedvezményt kaphat.

3. eseményeken, programokon való részvételre és ajándékokra jogosítják a kártya tulajdonosát.

A Vásárló bármikor kérheti, hogy az Oxygen vagy az Oxygen Naphegy Kft. adjon tájékoztatást az összegyűjtött kedvezményeinek mértékére vonatkozóan.

A kedvezmények csak e Törzsvásárlói Rendszerben érvényesek, nem köthetők össze más akciókkal, kivéve, ha az időszakosan meghirdetett promóció, speciális ajánlat erre kifejezett lehetőséget biztosít.

7. Egyéb rendelkezések

Az Oxygen Naphegy Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartását ellenőrizze. A rendelkezések be nem tartása esetén az Oxygen Naphegy Kft. fenntartja a jogot, hogy bármilyen, a Vásárlónak járó aktuális vagy folyamatban lévő előny biztosítását felfüggessze vagy érvénytelenítse, illetve hogy a Vásárló Törzsvásárlói Kártyáját deaktiválja.

Amennyiben a Törzsvásárlói Kártyával visszaélés történik, az Oxygen Naphegy Kft. jogosult az illető magánszemély Vásárló részvételét a Törzsvásárlói Rendszerben megszüntetni, beleértve a Törzsvásárlói Kártyához kapcsolt kedvezményeket is.

Az Oxygen Naphegy Kft. jogosult a jelen szabályzatot a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást az Oxygen Naphegy Kft. a módosított Szabályzat hatálybalépést megelőző kellő időben honlapján, a www.oxygenwellness.hu weboldalon közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően válnak hatályossá a Vásárlóval szemben.

Az Oxygen Naphegy Kft. nem vállal felelősséget a Törzsvásárlói Kártyával kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Törzsvásárlói Kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért.

A Törzsvásárlói Kártya a hűségprogram teljes időtartama alatt érvényes. Az Oxygen Naphegy Kft. jogosult bármikor megváltoztatni vagy megszűntetni a Törzsvásárlói Rendszerét anélkül, hogy döntését indokolnia kellene vagy az így keletkezett károk után kártérítést kellene fizetnie.

Az Oxygen Naphegy Kft.- nek jogában áll megváltoztatnia a kedvezményrendszer feltételeit anélkül, hogy döntését indokolnia kellene vagy az így keletkezett károk után kártérítést kellene fizetnie.

Jelen Szabályzat hatályba lépésének ideje 2017.11.02.

Jelen Szabályzat letölthető a következő linken: www.oxygenwellness.hu/torzsvasarloiprogram