Adatvédelmi tájékoztatóADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Kedves Vendégünk, kedves hírlevélre feliratkozó!
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat:

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza az OXYGEN NAPHEGY Kft. és az OXYGEN ÚJPEST Kft (a továbbiakban: Oxygen”) által a 1016 Budapest, Naphegy u. 67. sz., 1042 Árpád út 47-49. sz. alatt üzemeltetett Wellness-Fitness Központok (a továbbiakban: Központ) működése során az adatkezelést, ezáltal megvalósítva a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő üzleti eljárást.

Az Oxygen kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A fentiekre tekintettel az Oxygen megalkotta a jelen Szabályzatot, amely tájékoztatást nyújt a Központ szolgáltatásait igénybevevők, illetőleg a Központ hírlevelére feliratkozók (a továbbiakban egységesen: „Vendégek”) mint érintettek számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés módjáról és céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.

Az Oxygen az alábbiakban tájékoztatja Vendégeit az adatkezelést érintő minden, az Infotv.-ben meghatározott lényeges tényről:

1. AZ ADATKEZELŐ:

1.1. A Központban történő személyes regisztráció során felvett adatok kezelője:
a NAPHEGY Központban (1016 Budapest, Naphegy u. 67.) felvett adatokat illetően az OXYGEN NAPHEGY Kft.;
az ÚJPEST Központban (1042 Budapest, Árpád út 47-49) felvett adatokat illetően az OXYGEN ÚJPEST Kft.

1.2. A Központ hírlevelére történő feliratkozásnál felvett adatok kezelője:
a NAPHEGY hírlevélre történő feliratkozásnál felvett adatokat illetően az OXYGEN NAPHEGY Kft.;
az ÚJPEST hírlevélre történő feliratkozásnál felvett adatokat illetően az OXYGEN ÚJPEST Kft.

2. A KEZELT ADATOK KÖRE:

2.1. A Központban történő személyes regisztráció során felvett adatok: név, születési idő, lakcím, telefonszám (kötelező adatok), továbbá e-mail cím (opcionális adat).

A személyes regisztráció során – mind az egyszeri alkalommal, mind pedig a bérlettel történő belépés esetében – a Vendég későbbi azonosítása érdekében szükséges, hogy a Vendégről a Központ egyszeri arcképmás-felvételt készítsen, és azt kizárólag e célból informatikai rendszerében tárolja. Az arcképmás készítéséhez való hozzájárulás hiányában a Központ szolgáltatásai biztonságpolitikai okokból nem vehetők igénybe.
Az arcképmás készítése és tárolása elsődlegesen a Vendég védelmét szolgálják, ugyanis ezáltal kerülhető el annak a lehetősége, hogy a Központban a Vendég nevében – annak beléptető kulcsával, kártyájával – jogosulatlanul más személy vesz igénybe egy vagy több kapcsolódó (például büfé-) szolgáltatást.
Az Oxygen a Vendég képmását kizárólag a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben, a személyes adatok védelméről szóló törvénynek és az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően bizalmasan kezeli; azokat harmadik személy vagy szervezet részére nem adja ki, illetőleg nem teszi hozzáférhetővé.

2.2. A Központ hírlevelére történő feliratkozásnál felvett adatok: név, e-mail cím.

Az Oxygen jelen Szabályzatban foglalt adatkezelése a Vendég által megadott összes adatra kiterjed.


3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: a Vendégek saját hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a) pont).


4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

4.1. A Központban történő személyes regisztráció során felvett adatok tekintetében az adatkezelés célja kettős:
Egyrészről és elsődlegesen az adatkezelés célja a Központ szolgáltatásainak megfelelő biztonsági és minőségi standardok melletti nyújtása. E körben a név, a lakcím, a születési idő megadása és az arcképmás tárolása a vendég beazonosításához, illetőleg a belépési jogosultság vagy valamely kedvezményre jogosító feltétel (életkor, lakóhely) ellenőrzéséhez szükséges. A telefonszám megadása a vendéggel történő, esetlegesen szükségessé váló azonnali kapcsolatfelvétel (például elveszített belépőkártya, illetéktelen személy általi belépés gyanúja, stb.) biztosítása érdekében szükséges.
Másrészről és másodlagosan az adatkezelés célja – a vendég hozzájárulásán alapuló – direkt marketing. A direkt marketing a vendég alkalmi telefonos és/vagy e-mailben történő megkeresését foglalja magában, melynek kizárólagos célja a szolgáltatás színvonalának fenntartása és fejlesztése érdekében ügyfél elégedettség-mérés, kedvezmények igénybevételének biztosítása, akciókról, ajándékokról való tájékoztatás, illetőleg értékesítői, hosszú távú bérlettel kapcsolatos egyedi ajánlatok tétele.

A személyes regisztráció során – mind az egyszeri alkalommal, mind pedig a bérlettel történő belépés esetében – az arcképmás készítése és tárolása elsődlegesen a vendég védelmét szolgálja, ugyanis ezáltal kerülhető el annak a lehetősége, hogy a Központban a vendég nevében – annak beléptető kulcsával, kártyájával – jogosulatlanul más személy vesz igénybe egy vagy több kapcsolódó (például büfé-) szolgáltatást. Az adatkezelő a vendég képmását kizárólag a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben, a személyes adatok védelméről szóló törvénynek és az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően bizalmasan kezeli; azokat harmadik személy vagy szervezet részére nem adja ki, illetőleg nem teszi hozzáférhetővé.

4.2. A Központ hírlevelére történő feliratkozásnál felvett adatok tekintetében az adatkezelés célja – a vendég hozzájárulásán alapuló – direkt marketing. A direkt marketing a Vendég e-mailben történő megkeresését foglalja magában, melynek kizárólagos célja a szolgáltatás színvonalának fenntartása és fejlesztése érdekében ügyfél elégedettség-mérés, kedvezmények igénybevételének biztosítása, akciókról, ajándékokról való tájékoztatás, illetőleg értékesítői, hosszú távú bérlettel kapcsolatos egyedi ajánlatok tétele.


5. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE, KEZELÉSÉRE ÉS FELDOLGOZÁSÁRA JOGOSULTAK:

Az adatok megismerésére, kezelésére és feldolgozására kizárólag az 1. pont szerinti adatkezelő társaságok – az ott meghatározott adatok tekintetében –, illetőleg erre felhatalmazott alkalmazottaik jogosultak.
Az Oxygen az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy vagy személyek számára – a hatályos jogszabályokban előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja.
A kezelt személyes adatok biztonságos tárolása érdekében, valamint jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Oxygen megteszi a megfelelő intézkedéseket.
Az Oxygen tudomással rendelkezik arról, hogy az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

6.1. A Központban történő személyes regisztráció során felvett adatok tekintetében: ha a Vendég nem kívánja többet igénybe venni a Központ szolgáltatásait, de kifejezetten nem kéri az adatai törlését, az Oxygen a Vendég és a közte lévő jogviszony megszűnését (pl. bérlet lejártát) követő 5 éven belül törli a Vendég személyes adatait. A kitöltött regisztrációs adatlapokat az Oxygen 6 hónapig őrzi meg.

6.2. A Központ hírlevelére történő feliratkozásnál felvett adatok tekintetében az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig (a hírlevélről történő leiratkozásig) történik. A hozzájárulás visszavonása a hírlevélen található link felhasználásával történhet.

7. A VENDÉGEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről Vendégeinket egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. Az Oxygen tájékoztatása kiterjed a Vendég adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Oxygen kötelezettséget vállal arra, hogy a Vendégek bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé internetes honlapján, amelyben tájékoztatást ad az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Oxygen felhívja a Vendég figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat az Oxygen az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vendéget tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Vendégnek joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakóhelyéről vagy székhelyéről.

A Vendég kérelmére az Oxygen tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást az Oxygen levelezési címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

Az Oxygen a fenti tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Oxygen rendelkezésére áll, a személyes adatot az Oxygen helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) a Vendég kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A megadott személyes adatok törlését a Vendég bármikor kérheti az Oxygen-től, azzal a következménnyel azonban, hogy a Központ szolgáltatásai a Szabályzat 2. pontjában rögzített személyes adatok megadása nélkül, illetve törlésüket követően nem vehetők igénybe.

Törlés helyett az Oxygen zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Oxygen megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Oxygen az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Oxygen-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Oxygen, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Oxygen a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az érintett az Oxygen-nek a tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha az Oxygen a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

8. A VENDÉG JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Kérjük kedves Vendégeinket, hogy ha bármilyen okból úgy érzik, hogy az Oxygen megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Mindenki, aki úgy véli, hogy az Oxygen adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Fővárosi Törvényszék előtt, vagy – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Oxygen a Vendég adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

A Vendégel szemben az Oxygen felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Oxygen mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. EGYEBEK

Az Oxygen fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az Oxygen az adatokat minden esetben az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján kezeli.

Az Oxygen kötelezi magát, hogy
gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Oxygen ezúton teszi közzé az adatvédelmi és adatkezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Szabályzat kialakításakor az Oxygen különös tekintettel vette figyelembe az Infotv., továbbá az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

A Szabályzat célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Oxygen az alábbiakban rögzített, személyes adatokra vonatkozó követelményekre is figyelemmel van a gépi feldolgozás során:
az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt.
Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan
hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

10. AZ OXYGEN FELELŐSSÉGÉNEK KIZÁRÁSA

Amennyiben az Oxygen tudomást szerez arról, hogy a Vendég a Szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja, vagy egyébként a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a regisztráció során bármilyen értelemben vett kárt okozott, Oxygen megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Ezekben az esetekben az Oxygen a felelősségét teljes mértékben kizárja, és az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

OXYGEN NAPHEGY Kft.

Adatkezelő